Syarat Perkhidmatan

PERJANJIAN LESEN PENGGUNA TAMAT PERMOHONAN BERLESEN

Apl yang disediakan melalui App Store dilesenkan, tidak dijual, kepada anda. Lesen anda kepada setiap Apl tertakluk kepada penerimaan anda terlebih dahulu sama ada Perjanjian Lesen Pengguna Akhir Aplikasi Berlesen ini (“EULA Standard”), atau perjanjian lesen pengguna akhir tersuai antara anda dan Pembekal Aplikasi (“EULA Tersuai”), jika salah satu disediakan. Lesen anda kepada mana-mana Apl Apple di bawah EULA Standard atau EULA Tersuai ini diberikan oleh Apple, dan lesen anda kepada mana-mana Apl Pihak Ketiga di bawah EULA Standard atau EULA Tersuai ini diberikan oleh Pembekal Aplikasi Apl Pihak Ketiga tersebut. Mana-mana Apl yang tertakluk kepada EULA Standard ini dirujuk di sini sebagai "Aplikasi Berlesen." Pembekal Aplikasi atau Apple sebagaimana yang berkenaan (“Pemberi Lesen”) merizabkan semua hak dalam dan kepada Aplikasi Berlesen yang tidak diberikan secara nyata kepada anda di bawah EULA Standard ini.

a. Skop Lesen: Pemberi Lesen memberi anda lesen yang tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan Aplikasi Berlesen pada mana-mana produk berjenama Apple yang anda miliki atau kawal dan seperti yang dibenarkan oleh Peraturan Penggunaan. Syarat EULA Standard ini akan mengawal sebarang kandungan, bahan atau perkhidmatan yang boleh diakses daripada atau dibeli dalam Aplikasi Berlesen serta peningkatan yang disediakan oleh Pemberi Lesen yang menggantikan atau menambah Aplikasi Berlesen asal, melainkan peningkatan tersebut disertakan dengan EULA Tersuai. Kecuali seperti yang diperuntukkan dalam Peraturan Penggunaan, anda tidak boleh mengedarkan atau menjadikan Aplikasi Berlesen tersedia melalui rangkaian di mana ia boleh digunakan oleh berbilang peranti pada masa yang sama. Anda tidak boleh memindahkan, mengagihkan semula atau mensublesenkan Aplikasi Berlesen dan, jika anda menjual Peranti Apple anda kepada pihak ketiga, anda mesti mengalih keluar Aplikasi Berlesen daripada Peranti Apple sebelum berbuat demikian. Anda tidak boleh menyalin (kecuali seperti yang dibenarkan oleh lesen ini dan Peraturan Penggunaan), kejuruteraan terbalik, membuka, cuba mendapatkan kod sumber, mengubah suai, atau mencipta karya terbitan Aplikasi Berlesen, sebarang kemas kini, atau mana-mana bahagiannya ( kecuali dan hanya setakat mana-mana sekatan di atas adalah dilarang oleh undang-undang yang terpakai atau setakat yang dibenarkan oleh terma pelesenan yang mengawal penggunaan mana-mana komponen sumber terbuka yang disertakan dengan Aplikasi Berlesen).

b. Persetujuan untuk Penggunaan Data: Anda bersetuju bahawa Pemberi Lesen boleh mengumpul dan menggunakan data teknikal dan maklumat berkaitan—termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat teknikal tentang peranti, sistem dan perisian aplikasi dan peranti anda—yang dikumpulkan secara berkala untuk memudahkan penyediaan kemas kini perisian , sokongan produk dan perkhidmatan lain kepada anda (jika ada) yang berkaitan dengan Aplikasi Berlesen. Pemberi Lesen boleh menggunakan maklumat ini, selagi ia dalam bentuk yang tidak mengenal pasti anda secara peribadi, untuk menambah baik produknya atau untuk menyediakan perkhidmatan atau teknologi kepada anda.

c. Penamatan. EULA Standard ini berkuat kuasa sehingga ditamatkan oleh anda atau Pemberi Lesen. Hak anda di bawah Standard EULA ini akan ditamatkan secara automatik jika anda gagal mematuhi mana-mana syaratnya.

d. Perkhidmatan Luaran. Aplikasi Berlesen mungkin membolehkan akses kepada perkhidmatan dan tapak web Pemberi Lesen dan/atau pihak ketiga (secara kolektif dan individu, "Perkhidmatan Luaran"). Anda bersetuju untuk menggunakan Perkhidmatan Luar atas risiko anda sendiri. Pemberi Lesen tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai kandungan atau ketepatan mana-mana Perkhidmatan Luaran pihak ketiga, dan tidak akan bertanggungjawab untuk mana-mana Perkhidmatan Luaran pihak ketiga tersebut. Data yang dipaparkan oleh mana-mana Aplikasi Berlesen atau Perkhidmatan Luar, termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat kewangan, perubatan dan lokasi, adalah untuk tujuan maklumat am sahaja dan tidak dijamin oleh Pemberi Lesen atau ejennya. Anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan Luar dalam apa-apa cara yang tidak konsisten dengan syarat EULA Standard ini atau yang melanggar hak harta intelek Pemberi Lesen atau mana-mana pihak ketiga. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Perkhidmatan Luar untuk mengganggu, menyalahgunakan, mengintai, mengugut atau memfitnah mana-mana orang atau entiti, dan Pemberi Lesen tidak bertanggungjawab untuk sebarang penggunaan sedemikian. Perkhidmatan Luaran mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa atau di Negara Asal anda, dan mungkin tidak sesuai atau tersedia untuk digunakan di mana-mana lokasi tertentu. Setakat anda memilih untuk menggunakan Perkhidmatan Luaran tersebut, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mematuhi mana-mana undang-undang yang terpakai. Pemberi Lesen berhak untuk menukar, menggantung, mengalih keluar, melumpuhkan atau mengenakan sekatan atau had akses pada mana-mana Perkhidmatan Luaran pada bila-bila masa tanpa notis atau liabiliti kepada anda.

e. TIADA WARANTI: ANDA MENGAKUI DAN BERSETUJU DENGAN NYATA BAHAWA PENGGUNAAN APLIKASI BERLESEN ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. SEJAUH MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN, PERMOHONAN BERLESEN DAN SEBARANG PERKHIDMATAN YANG DILAKUKAN ATAU DISEDIAKAN OLEH PERMOHONAN BERLESEN DISEDIAKAN “SEBAGAIMANA ADANYA” DAN “SEBAGAIMANA TERSEDIA,” DENGAN SEMUA KESALAHAN DAN TANPA WARANTI, SEBARANG JENIS KEBENARAN. DAN SYARAT-SYARAT BERKENAAN DENGAN PERMOHONAN BERLESEN DAN SEBARANG PERKHIDMATAN, SAMA ADA NYATA, TERSIRAT ATAU BERKANUN, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT DAN/ATAU SYARAT KEBOLEHDAGANGAN, KUALITI KESESUAIAN YANG MEMUASKAN, DARI KUALITI KESESUAIAN. , TENTANG KEnikmatan SENYAP, DAN TANPA PELANGGARAN HAK PIHAK KETIGA. TIADA MAKLUMAT LISAN ATAU BERTULIS ATAU NASIHAT YANG DIBERIKAN OLEH PEMBERI LESEN ATAU WAKILNYA YANG DIBENARKAN AKAN MEWUJUDKAN WARANTI. SEKIRANYA PERMOHONAN ATAU PERKHIDMATAN BERLESEN TERBUKTI ROSAK, ANDA ANGGAP KESELURUHAN KOS SEMUA PENYERAHAN, PEMBAIKAN ATAU PEMBETULAN YANG DIPERLUKAN. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN WARANTI ATAU HAD TERSIRAT KE ATAS HAK BERKANUN YANG BERKENAAN PENGGUNA, JADI PENGECUALIAN DAN HAD DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI UNTUK ANDA.

f. Had Liabiliti. SETAKAT TIDAK DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG, PEMBERI LESEN TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS KECEDERAAN DIRI ATAU SEBARANG KEROSAKAN SAMPINGAN, KHAS, TIDAK LANGSUNG ATAU AKIBAT APA PUN, TERMASUK, TANPA HAD, KEROSAKAN ATAS KEHILANGAN KEUNTUNGAN, PERNIAGAAN, SEBARANG KEROSAKAN ATAU KERUGIAN KOMERSIL LAIN, YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN ATAU KETIDAKPUPAYAAN ANDA UNTUK MENGGUNAKAN APLIKASI BERLESEN, WALAUPUN ADALAH MENYEBABKAN, TANPA MENGIRA TEORI LIABILITI (KONTRAK, TORT, ATAU LAIN-LAIN) DAN WALAUPUN DIBERITAHU KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN HAD LIABILITI BAGI KECEDERAAN DIRI, ATAU KEROSAKAN SAMPINGAN ATAU AKIBAT, JADI HAD INI MUNGKIN TIDAK BERKENAAN KEPADA ANDA. Walau apa pun, jumlah liabiliti Pemberi Lesen kepada anda untuk semua kerosakan (selain daripada yang mungkin dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai dalam kes yang melibatkan kecederaan diri) tidak melebihi jumlah lima puluh dolar ($50.00). Had di atas akan terpakai walaupun remedi yang dinyatakan di atas gagal untuk tujuan pentingnya.

g. Anda tidak boleh menggunakan atau sebaliknya mengeksport atau mengeksport semula Aplikasi Berlesen kecuali seperti yang dibenarkan oleh undang-undang Amerika Syarikat dan undang-undang bidang kuasa di mana Permohonan Berlesen itu diperolehi. Khususnya, tetapi tanpa had, Permohonan Berlesen tidak boleh dieksport atau dieksport semula (a) ke mana-mana negara yang dikenakan sekatan A.S. atau (b) kepada sesiapa sahaja dalam Senarai Warganegara Yang Ditetapkan Khas Jabatan Perbendaharaan A.S. atau Orang yang Ditolak Jabatan Perdagangan A.S. Senarai atau Senarai Entiti. Dengan menggunakan Aplikasi Berlesen, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda tidak berada di mana-mana negara sedemikian atau dalam mana-mana senarai sedemikian. Anda juga bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan produk ini untuk sebarang tujuan yang dilarang oleh undang-undang Amerika Syarikat, termasuk, tanpa had, pembangunan, reka bentuk, pembuatan atau pengeluaran nuklear, peluru berpandu, atau senjata kimia atau biologi.

h. Permohonan Berlesen dan dokumentasi yang berkaitan ialah "Item Komersial", kerana istilah itu ditakrifkan pada 48 C.F.R. §2.101, yang terdiri daripada "Perisian Komputer Komersial" dan "Dokumentasi Perisian Komputer Komersial", kerana istilah tersebut digunakan dalam 48 C.F.R. §12.212 atau 48 C.F.R. §227.7202, mengikut mana yang berkenaan. Selaras dengan 48 C.F.R. §12.212 atau 48 C.F.R. §227.7202-1 hingga 227.7202-4, mengikut mana yang berkenaan, Perisian Komputer Komersial dan Dokumentasi Perisian Komputer Komersial sedang dilesenkan kepada pengguna akhir Kerajaan A.S. (a) hanya sebagai Item Komersial dan (b) dengan hanya hak-hak yang diberikan kepada semua yang lain. pengguna akhir menurut terma dan syarat di sini. Hak yang tidak diterbitkan terpelihara di bawah undang-undang hak cipta Amerika Syarikat.

i. Kecuali setakat yang diperuntukkan secara nyata dalam perenggan berikut, Perjanjian ini dan hubungan antara anda dan Apple hendaklah dikawal oleh undang-undang Negeri California, tidak termasuk percanggahan peruntukan undang-undangnya. Anda dan Apple bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa peribadi dan eksklusif mahkamah yang terletak di dalam daerah Santa Clara, California, untuk menyelesaikan sebarang pertikaian atau tuntutan yang timbul daripada Perjanjian ini. Jika (a) anda bukan warganegara A.S.; (b) anda tidak tinggal di A.S.; (c) anda tidak mengakses Perkhidmatan daripada A.S.; dan (d) anda adalah warganegara salah satu negara yang dikenal pasti di bawah, anda dengan ini bersetuju bahawa sebarang pertikaian atau tuntutan yang timbul daripada Perjanjian ini akan dikawal oleh undang-undang terpakai yang dinyatakan di bawah, tanpa mengambil kira sebarang percanggahan peruntukan undang-undang, dan anda dengan ini secara tidak boleh ditarik balik menyerahkan kepada bidang kuasa bukan eksklusif mahkamah yang terletak di negeri, wilayah atau negara yang dikenal pasti di bawah yang undang-undangnya mengawal:

Jika anda warganegara mana-mana negara Kesatuan Eropah atau Switzerland, Norway atau Iceland, undang-undang dan forum yang mengawal adalah undang-undang dan mahkamah tempat kediaman biasa anda.

Secara khusus dikecualikan daripada permohonan kepada Perjanjian ini ialah undang-undang yang dikenali sebagai Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Jualan Barangan Antarabangsa.

 

Masukkan nama pengguna dan kata laluan anda untuk log masuk ke akaun anda